The 1% focus

99% of companies should not raise capital from venture capital firms.

But many founders who are in the 99% thinks they are the 1% who should. Sometimes investors think the same way and that may spell trouble many rounds or years later.

Work with your cofounders, advisors and investors to make sure where you stand.

If you are the 99% (and there is absolutely nothing wrong with this), and want to be the 1%, work hard and leverage on your team, capital and strategy (timing/speed), and execute to address larger markets (Y-axis) and increase the sophistication of your MOATs (X-axis). See http://reactionwheel.net/2019/09/a-taxonomy-of-moats.html.

Once you know who you are and what you will be in 7-10 years will you be able to honestly approach the right investors who fit you. 


In Vietnamese

99% các công ty không nên huy động vốn từ các công ty đầu tư mạo hiểm.


Nhưng nhiều nhà sáng lập nằm trong 99% này lại cho rằng họ là 1% còn lại nên muốn làm. Đôi khi các nhà đầu tư cũng nghĩ như vậy và điều đó gây rắc rối trong nhiều lần hoặc nhiều năm sau đó.


Làm việc với những người đồng sáng lập, cố vấn và nhà đầu tư của bạn để đảm bảo vị trí của bạn.


Nếu bạn là 99% (và hoàn toàn không có gì sai với điều này) và muốn trở thành người 1%, hãy làm việc chăm chỉ và tận dụng đội ngũ, vốn và chiến lược của bạn (thời gian / tốc độ) và thực hiện để giải quyết các thị trường lớn hơn (Y -axis) và tăng độ tinh vi của MOAT (trục X) của bạn. 


Xem http: //reactionwheel.net/2019/09/a-taxonomy-of-moats.html.


Một khi bạn biết bạn là ai và bạn sẽ là gì trong 7-10 năm nữa, bạn sẽ có thể tiếp cận thực tế những nhà đầu tư phù hợp với mình.